Wiadomości Polonia Christiana 24:

Aktualności

UCHWAŁA

WALNEGO ZEBRANIA ABSOLWENTÓW Z DNIA 25 września 2015 roku 

W SPRAWIE:

ZMIANY STATUTU STOWARZYSZENIA 

 

 

Dokonuje się następujących zmian Statutu Stowarzyszenia:

 1. Do nazwy Stowarzyszenia dodaje się przymiotnik „Katolickie”, na skutek czego nazwa Stowarzyszenia otrzymuje brzmienie: Katolickie Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.
 2. W § 15 ust. 3 słowa „6 miesięcy” zastępuje się słowami „24 miesiące”.
 3. Wykreśla się w Statucie Stowarzyszenia paragrafy: 28, 29, 30, 31  i 32.
 4. Ustala się nową numerację paragrafów Statutu uwzględniającą dokonane wykreślenia i zatwierdza się tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 


 

Odpowiedź Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w sprawie dodania przymiotnika "Katolickie" do nazwy Stowarzyszenia oraz prośbę o wyznaczenie kapelana Stowarzyszenia [link]

 

Narodzin Bożej Dzieciny w sercach nas wszystkich oraz wszelkich towarzyszących temu łask Bożych

Życzy Zarząd Stowarzyszenia

Poznań, w Dniu Bożego Narodzenia  2015
 

Ziemia Święta, krzyż na górze Nebo. Fot. Adam Mazurek

 


 

 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu  Absolwentów

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w roku 2015 upływa 15 lat od daty wpisania  naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Tej rocznicy poświęcamy Walne Zebranie Absolwentów, które zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zwołujemy na dzień 25 września 2015 o godz. 20:00 w Pniewach w Ośrodku Sióstr Urszulanek w Pniewach w pierwszym terminie i na godzinę 20:15 w drugim terminie.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

 1. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie ważności Zebrania i prawa do podejmowania ważnych uchwał,
 2. Informacja Zarządu o wystąpieniu do JE Stanisława Gądeckiego Arcybiskupa Poznańskiego, Wielkiego Kanclerza WT  UAM w sprawie uzyskania zgody na zmianę nazwy Stowarzyszenia przez dodanie przymiotnika „Katolickie”,
 3. Przedłożenie projektów uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu i podjęcie uchwał,
 4. Wręczenie znaczków (odznak) Stowarzyszenia i informacja Zarządu o propozycjach Zarządu związanych ze znaczkiem Stowarzyszenia,
 5. Propozycje planu pracy Stowarzyszenia w roku 2016,
 6. Wolne głosy i wnioski,
 7. Wieczór wspomnień przy kawie i słodyczach,
 8. Zakończenie

Podczas pobytu istnieje możliwość uregulowania zaległych i bieżących składek u kol. Halinki Kaczor oraz nabycia srebrnego  znaczka Stowarzyszenia w cenie 35 zł.

 

Prosimy o niezawodne, punktualne przybycie.

 

 


 

 

FacebookTwitterDiggGoogle BookmarksRSS Feed

Monday the 25th - Stowarzyszenie Absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wydziału Teologicznego UAM. Powered by 888 poker bonus code